Đông Y Lược Khảo

Tóm tắt nội dung:Đông y thường được chia làm 2 khoa: châm cứu và nội phục. Trong quyển sách này, tác giả trình bày về phương diện nội phục (uống thuốc và thuốc ngấm vào kinh lạc cùng tạng phủ để phục hồi chính khí hoặc tẩy trừ tà). Nội dung sách được cấu tạo 5

Mô tả

Tóm tắt nội dung:Đông y thường được chia làm 2 khoa: châm cứu và nội phục. Trong quyển sách này, tác giả trình bày về phương diện nội phục (uống thuốc và thuốc ngấm vào kinh lạc cùng tạng phủ để phục hồi chính khí hoặc tẩy trừ tà). Nội dung sách được cấu tạo 5 phần:
– Phần I: Lịch sử Đông y tại Trung Quốc và Việt Nam.
– Phần II: Y lý tổng quát, bao gồm: quan niệm triết học nền tảng của y lý Đông phương, sự phân chia bệnh trạng, thủy hỏa vinh vệ, lục phủ ngũ tạng, kinh mạch, mạch và những qui tắc của sự chẩn đoán bệnh.
– Phần III: Sự sử dụng liệu, nói về sự chế biến, hình thái và sự áp dụng dược liệu vào thực tiễn lâm sàng.
– Phần IV: Thương hàn luận.
– Phần V: Phương dược, gồm những ghi chép các loại phương dược theo thứ tự a, b, c…

Author: Mr Hồng